I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Nabór na stanowisko głównego księgowego w I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

Informacja o wynikach naboru:

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego wybrana została Pani Grażyna Wójcik, która spełniła wszystkie formalne wymogi potrzebne do zajmowania w/w stanowiska.

                                                                                                                                             

  Załącznik Nr 1

                                                                                                                                               Do Zarządzenia  Nr 8/2018

                                                                                                                                               Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                                                                               im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

 

 

                                  Nabór na  stanowisko  głównego księgowego w  I Liceum Ogólnokształcącym                                           

                                                                 im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   główny  księgowy

 

I. Nazwa i adres jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

ul. Kościuszki 16   95-040  Koluszki

II.  Określenie stanowiska: główny księgowy

    Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

    Zatrudnienie:  Umowa o pracę

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym: główny księgowy

      1. Wymagania niezbędne:

          1. obywatelstwo polskie,

          2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

          3. niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

              przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko 

             wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

         4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

             przestępstwo skarbowe,

         5. wykształcenie:

             - ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub

               uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co

               najmniej   3 letniej praktyki w księgowości, lub

             - ukończona średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co 

               najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości, lub

            - wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów , lub

            - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

                 wydany na podstawie odrębnych przepisów.

     2. Wymagania dodatkowe

         1. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

        2. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

        3. znajomość  przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

        4. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

        5. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

        6. znajomość przepisów prawa z zakresu obowiązków podatkowych VAT-PIT, ubezpieczeń

            społecznych, ordynacji podatkowej,

        7. znajomość przepisów płacowych nauczycieli i pracowników samorządowych,

        8. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),

        9. znajomość obsługi programów: Płace Optivum, księgowość  Optivum, Rejestr VAT, Bestia,

            Płatnik, PEFRON, Portal GUS, e-deklaracje,

       10. sumienność , skrupulatność, terminowość wykonywania zadań.

  IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     1. prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi  zasadami,

     2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

     3. przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych 

        (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych),

    4. opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami,

    5. przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów szkoły,

    6. terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,

    7. przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków

        przewidzianych planem finansowym,

   8.  terminowe dokonywanie przelewów bankowych,

   9.  wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

V. Warunki pracy na stanowisku:

     1. praca siedząca,

     2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

     3. praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

     Wskaźnik osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1.       list motywacyjny,

2.       życiorys (CV) z uwzględnieniem kariery zawodowej,

3.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5.       inne dodatkowe dokumenty: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji  oraz zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach,

6.       kwestionariusz osobowy,

7.       oświadczenie kandydata:

a)       o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa,

b)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                                                                                                                                                             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na tym stanowisku,

e)      o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

f)        o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji i dokumentacji.

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie  opatrzonej adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”. W I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach osobiście do sekretariatu szkoły (I piętro), 95-040 Koluszki,                  ul. Kościuszki 16 lub za pośrednictwem  operatora pocztowego na adres: I Liceum ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16, w terminie do dnia  6 lipca 2018 r. do godziny 13,00

Za złożone i doręczone skutecznie dokumenty uważa się te, które wpłyną do I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9 lipca 2018 r. o godz. 10,00

IX. Dodatkowe informacje:

 

     1. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza                      

        w Koluszkach po terminie  określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpatrzenia,

    2. brak podpisu na oświadczeniach, życiorysie (CV), liście motywacyjnym i kwestionariuszu

        osobowym będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

    3. kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą   

        powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia  testu kwalifikacyjnego oraz   

        rozmowy kwalifikacyjnej przez sekretarza Komisji  dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 14,00

       W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się  z kandydatem w tym dniu  Komisja         

       wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym życiorysie (CV)

       należy obowiązkowo wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji,

   4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej I Liceum  

       Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach (www.lo1koluszki.biposwiata.pl) oraz

      na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły –  I piętro,

  5. nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 7/2018 Dyrektora                           

      I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach z dnia 18 czerwca 2018 r.                         

     w  sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy.

  6. kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące  

      zaświadczenia:

a)       zaświadczenie o niekaralności tj. oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji                   o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

b)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku, skierowanie na przeprowadzenie tego badania  kandydat otrzyma z I LO im. H. Sienkiewicza

       w Koluszkach.

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

mgr Paweł Lewiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Lewiak
Ilość wyświetleń: 189
13 lipca 2018 09:55 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
27 czerwca 2018 09:58 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
27 czerwca 2018 09:56 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl