I Liceum Ogólnokształcace im. H. Sienkiewicza w Koluszkach

RODO - Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest I Liceum Ogólnokształcące
   im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, z siedzibą w Koluszkach , ul. Kościuszki 16 reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod.lo1koluszki@onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:

a)       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

b)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).

c)       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a)       podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.

 

 1. Posiada Pani/Pan:

a)       prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

e)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Przy czym podanie danych jest:

a)       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b)      dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 1. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

=============================================================================

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, 

 Link: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r   

==================================================================================

 

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Redmann

e-mail: iod.lo1koluszki@onet.pl

telefon: 44 7141489


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Lewiak
Ilość wyświetleń: 181
13 lipca 2018 11:09 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
13 lipca 2018 11:07 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
13 lipca 2018 11:04 (Paweł Lewiak) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl